Pobierz PDF

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”):

 

 1. Niniejsze OWS określa zasady zawierania umów i ich realizacji w zakresie sprzedaży towarów (dalej „Towary”) i świadczenia na produktach odbiorców usług (dalej „Usługi”) oferowanych przez Andoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120), przy ul. Krakowskiej 140, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 92489, NIP: 5512302511, o kapitale zakładowym w wysokości 56.654.000,00 zł (dalej „Andoria”).
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów lub świadczenia Usług, zawieranych przez Andoria. OWS uważa się za przyjęte z dniem złożenia Andoria przez odbiorcę zamówienia na Towar lub Usługę.
 3. OWS dostępne są na stronie internetowej Andoria, pod adresem www.andoria.pl, a także w siedzibie Andoria.
 4. Informacje podane do publicznej wiadomości przez Andoria, w tym także umieszczone na stronie internetowej Andoria, w katalogach, broszurach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny i poglądowy.
 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Andoria zamówienia odbiorcy, złożonego za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia Andoria potwierdza za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia odbiorcy. Zamówienie odbiorcy stanowi wyłącznie ofertę i nie wiąże Andoria do czasu wyraźnego jego przyjęcia, w sposób wskazany powyżej.
 6. We wszelkiej korespondencji i dokumentach (specyfikacja wysyłkowa, dokumenty WZ) odbiorca ma obowiązek przywołać numer zamówienia.
 7. O gotowości Towaru lub Usługi do dostawy Andoria poinformuje odbiorcę za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Dostawa Towaru lub Usługi odbywać się będzie każdorazowo, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej w formie stwierdzonej pismem, na zasadach EXW (INCOTERMS 2010). Andoria nie jest zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów transportu lub dostawy.
 9. Wydanie Towaru lub Usługi nastąpi w siedzibie Andoria, na terenie Wydziału MGW – Magazyn Wyrobów Gotowych z tym zastrzeżeniem, że wydanie Towaru lub Usługi odbywa się od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 6:00 do 21:00
 10. Dostawa Towaru lub Usługi zostanie każdorazowo potwierdzona przez strony poprzez podpisanie dokumentu WZ lub przypadku wskazanym w ust. 11 poniżej lub odmowy podpisania dokumentu WZ, poprzez jednostronne podpisanie dokumentu WZ przez Andoria.
 11. Z momentem wydania Towaru lub Usługi odbiorcy lub przewoźnikowi przez niego wskazanemu lub, przypadku wskazanym w ust. 12 poniżej, z momentem jednostronnego podpisania dokumentu WZ przez Andoria, ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru lub Usługi przechodzi na odbiorcę.
 12. W przypadku nieodebrania przez odbiorcę Towaru lub Usługi w całości lub części w terminie wskazanym w przyjętym zamówieniu, Andoria naliczać będzie opłatę w wysokości 2,50 zł za jeden dzień kalendarzowy, tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Andoria. Okres rozliczeniowy stanowić będzie miesiąc kalendarzowy, a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie płatne będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia noty.
 13. Odbiorca jest zobowiązany do wykonania odbioru ilościowego i jakościowego Towaru lub Usługi objętego zamówieniem, w terminie 30dni od daty dostawy (wydania) Towaru lub Usługi. Reklamacje ilościowe i jakościowe wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub stwierdzonej pismem (e-mail/faks). Uchybienie powyższym terminom oznacza przyjęcie Towaru lub Usługi bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia lub reklamacje zgłoszone po upływie terminów i w sposób odmienny niż wskazany w zdaniach poprzedzających niniejszego postanowienia zostaną pozostawione bez rozpoznania, co nie stanowi naruszenia obowiązków Andoria i nie stanowi podstaw jakichkolwiek roszczeń odbiorcy, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie o charakterze odszkodowawczym.
 14. Odbiorca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i dostarczenia Andoria Towaru lub Usługi stanowiącego przedmiot reklamacji. Andoria dołoży starań w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 dni od daty dostarczenia Andoria Towaru lub Usługi stanowiącego przedmiot reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji usunięcie wady fizycznej lub usterki wykonawczej winno zostać dokonane w terminie do .30 dni, licząc od dnia dostarczenia objętego reklamacją Towaru lub Usługi do dyspozycji Andoria, przy czym przekazanie winno nastąpić w oryginalnym opakowaniu lub – w razie jego braku – w opakowaniu równorzędnym oryginalnemu z punktu widzenia bezpieczeństwa mechanicznego wraz z pisemnym, dokładnym opisem zgłaszanej wady lub usterki.
 15. Cena lub wynagrodzenie Andoria z tytułu wykonania umowy płatne będzie w terminie uzgodnionym porozumieniem Andoria i Odbiorcy, przelewem na rachunek wskazany w fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi dokument WZ, podpisany zgodnie z zasadami wskazanym w ust. 10 powyżej. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub wynagrodzenia odbiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie lub, w przypadku transakcji handlowych, odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 16. Za dzień zapłaty ceny lub wynagrodzenia Andoria uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Andoria.
 17. Zapłata ceny lub wynagrodzenia Andoria musi nastąpić w pełnej wysokości, bez potrąceń (kompensat). Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia odbiorcy od wstrzymania zapłaty ceny lub wynagrodzenia.
 18. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami obowiązku odbiorcy zapłaty zaliczki lub zadatku lub konieczności dokonania przez odbiorcę jakiejkolwiek czynności, od której uzależnione jest lub z którą związana jest realizacja umowy (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie dostarczenie dokumentacji, materiałów, wytycznych), a także w przypadku opóźnienia odbiorcy w zapłacie jakichkolwiek należności Andoria, gdy opóźnienie w którejkolwiek płatności przekroczy …. dni, Andoria uprawniona jest do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu należytego wykonania przez odbiorcę wskazanych wyżej obowiązków, co nie stanowi naruszenia umowy przez Andorię i nie rodzi po stronie odbiorcy żadnych roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym.
 19. Wyłącza się odpowiedzialność Andoria z tytułu rękojmi za wady Towaru lub Usługi.
 20. Andoria udziela gwarancji jakości na Towar lub Usługę, na okres 24 miesięcy od momentu wydania (dostawy) Towaru lub Usługi, wskazanego dokumencie WZ, podpisanym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej. Gwarancja obejmuje wady fizyczne i usterki wykonawcze.
 21. Wyłącznym i jedynym zobowiązaniem Andoria z tytułu niniejszej gwarancji jest dokonanie, po otrzymaniu od odbiorcy pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego, nieodpłatnego usunięcia objętej gwarancją wady fizycznej lub usterki wykonawczej poprzez wymianę albo naprawę– według wyboru Andoria. Andoria posiada uprawnienie, nie stanowiące zobowiązania, do odmiennego od wyżej wskazanego sposobu rozpatrzenia zasadnego roszczenia Odbiorcy z tytułu gwarancji, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie poprzez obniżenie ceny lub wynagrodzenia Andoria lub zwrotu ceny lub wynagrodzenia, po zwrocie Towaru lub Usługi.
 22. Usunięcie objętej gwarancją wady fizycznej lub usterki wykonawczej winno zostać dokonane niezwłocznie, nie później niż w terminie do .30 dni, licząc od dnia przekazania przez odbiorcę, na jego koszt, objętego reklamacją Towaru lub Usługi do dyspozycji Andoria, przy czym przekazanie winno nastąpić w oryginalnym opakowaniu lub – w razie jego braku – w opakowaniu równorzędnym oryginalnemu z punktu widzenia bezpieczeństwa mechanicznego wraz z pisemnym, dokładnym opisem zgłaszanej wady lub usterki.
 23. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych wywołanych przyczynami nie tkwiącymi w Towarze lub Usłudze, w tym także spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją, serwisem, użytkowaniem lub transportem Towaru lub Usługi. W szczególności gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i niesprawności wywołanych nieodpowiednim użytkowaniem, włączając w to nieodpowiednie warunki lokalowe jak również nie zapewnieniem należytej obsługi i konserwacji Towaru lub Usługi, a także celowe działania osób trzecich. Gwarancja nie obejmuje też uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej i czynników zewnętrznych (przepięcia w sieci zasilającej, wyładowania atmosferyczne, powodzie, ogień, kradzież, wandalizm itp.).
 24. Zakresem gwarancji nie są objęte materiały i elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
 25. Gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualną deinstalacją i ponowną instalacją Towaru lub Usługi konieczną dla przeprowadzenia czynności gwarancyjnych.
 26. Poza zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Andoria w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody i straty bezpośrednie jak i pośrednie tak odbiorcy jak i jego kontrahentów, powstałe w związku z użyciem, niemożnością użycia, niesprawności lub niewłaściwego działania Towaru lub Usługi objętego gwarancją, w szczególności za utratę spodziewanych przychodów i innych korzyści, za szkody powstałe z tytułu niezapłaconych w terminie podatków, awarii, wypadków lub przerw w działalności przedsiębiorstwa, a także nałożonych kar i odszkodowań. Zastrzeżenie to obejmuje także przypadki, gdy Andoria został wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.
 27. W każdym przypadku powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Andoria wobec odbiorcy, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do bezpośredniej i rzeczywistej szkody majątkowej (damnum emergens), z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans, a nadto będzie w każdym przypadku ograniczona kwotowo, do wartości nabytego przez odbiorcę Towaru lub Usługi, w związku z którym powstała szkoda.
 28. Andoria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, będące następstwem okoliczności stanowiących skutek działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec zwykłymi środkami nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności lecz nie wyłącznie klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie lub zapadnięcie ziemi, huragan, awarie o charakterze katastrofy budowlanej oraz awarie powodujące wstrzymanie działania urządzeń służących do transmisji danych na okres powyżej dwóch dni, akty władz państwowych, np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp., działania wojenne, akty sabotażu, strajki pracownicze odbywające się na gruncie lub z naruszeniem postanowień ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 29. Andoria niezwłocznie poinformuje odbiorcę o zaistnieniu zdarzeń stanowiących przejaw siły wyższej.
 30. Wszelkie spory między stronami, jeśli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze negocjacji i polubownie, w terminie 30 dni od dnia skierowania przez którąkolwiek ze stron do drugiej ze stron pisemnego wezwania do przystąpienia do negocjacji celem polubownego rozwiązania sporu, podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Andoria.
 31. W sprawach nieuregulowanych w przyjętym zamówieniu oraz niniejszym OWS zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 32. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej na piśmie, niniejsze OWS może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, a do współpracy z Andoria nie znajdują zastosowania żadne wewnętrzne regulacje obowiązujące u odbiorcy, w tym w szczególności wyłącza się stosowanie ogólnych zasad lub warunków funkcjonujących w przedsiębiorstwie odbiorcy. Ogólne zasady lub warunki zakupu odbiorcy nie są wiążące dla Andoria w żadnym przypadku, nawet jeśli są one podstawą zamówienia odbiorcy i Andoria wyraźnie nie sprzeciwiła się ich treści.
 33. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym OWS i treścią przyjętego zamówienia lub niejasności co do treści zawartej umowy, pierwszeństwo dla ustalenia intencji stron ma niniejsze OWS.
 34. Wszelkie informacji przekazane lub pozyskane przez odbiorcę w związku z zawarciem i realizacją umowy z Andoria, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, inwestycyjnym, handlowym, finansowym, organizacyjnym, stosowane stawki cen lub wynagrodzeń, dostawcy i odbiorcy Andoria, plany rozwoju i strategie handlowe oraz inne informacje, w tym w szczególności posiadające wartość gospodarczą stanowią informacje poufne (dalej Informacje Poufne”), które odbiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy, przez co strony rozumieją przede wszystkim wykorzystywanie ich wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy z Andoria, w zgodzie z najlepszym interesem Andoria i w sposób nie narażający Andoria na szkodę, a nadto nie udostępnianie ich osobom trzecim i zabezpieczenie ich przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem.
 35. Zakaz ujawniania Informacja Poufnych przez odbiorcę obowiązuje przez czas nieograniczony, chyba że Andoria na piśmie zwolni odbiorcę z obowiązku zachowania poufności.
 36. Naruszenie przez odbiorcę obowiązku zachowania poufności uprawnia Andoria do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 złza odrębnie za każdy przypadek naruszenia. Andoria jest także uprawniony do domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
 37. Andoria ustala następujące numery i adresy do korespondencji dla celów zawarcia i realizacji umów o których mowa w niniejszym OWS, w tym w szczególności składania zamówień i reklamacji:

adres: Andoria Sp. z o. o. z siedzibą w Andrychowie (34-120), ul. Krakowska 140

adres e-mail: sales@andoria.pl