POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Andoria Sp. z o.o. w trakcie swojej działalności gospodarczej ma na uwadze nie tylko kwestie ekonomiczne  i jakościowe. Celem nadrzędnym dla Andoria jest przestrzeganie praw człowieka, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie środowiska oraz przeciwdziałanie korupcji. Polityka Odpowiedzialności Biznesu zawiera trzy główne składowe, tj.: Kodeks Postępowania, Polityka Antykorupcyjna, Polityka Eskalacji Etycznej. Do przestrzegania Polityki Odpowiedzialności Biznesu zobowiązani są wszyscy pracownicy Andoria Sp. z o.o.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Jasno wyznaczona ścieżka jaką podąża Andoria ma na swojej drodze zasadę zerowej tolerancji dla wszelkich przejawów korupcji. Tylko dzięki takim zasadom możemy się uważać za firmę odpowiedzialną i godną zaufania, którą docenią klienci, kontrahenci jak i wszyscy partnerzy biznesowi.

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy wszystkich pracowników jak i partnerów biznesowych działających we wszystkich aspektach aktywności firmy. Mając świadomość, że przykład idzie z góry cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do kreowania kultury organizacyjnej, gdzie nie ma miejsca dla żadnych przejawów korupcji.

 1. Cel- Celem polityki jest ustanowienie dla wszystkich pracowników, kontrahentów, współpracowników, partnerów biznesowych jednakowych i przejrzystych reguł, których zadaniem jest przeciwdziałanie wszelakim zachowaniom korupcyjnym.
 2. Definicje 
 • Korupcja –  w świetle Polityki Antykorupcyjnej, korupcją nazywamy oferowanie, wręczanie lub  przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości, jakichkolwiek korzyści. Ważne jest, że powyższe działania motywowane są chęcią spowodowania lub nagrodzenia zachowania niedozwolonego, nieetycznego  lub stanowiące naruszenie  obowiązku. Za „korzyść” uznaje się nie przedmioty o charakterze materialnym, ale także niematerialnym: m.in. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferowane traktowanie, nagrody, prezenty, zaproszenia.
 • Przekupstwo –  to w szczególności: oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna)  nagabywanie, wymaganie, zgoda na otrzymanie łapówki (forma pasywna) w jakiejkolwiek formie , o jakiejkolwiek wartości, która może zostać uznana za przypadek nakłaniania do przekupstwa (aktywnego lub pasywnego), co jest sprzeczne z przyjętymi zasadami postępowania, nielegalne, nosi znamiona korupcji, jest nieetyczne lub narusza prawo.
 1. Zasady Polityki Antykorupcyjnej
 • Przejrzystość działania organizacji, co przekłada się na działania mające na celu wyeliminowanie wszystkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku  z funkcjonowaniem firmy.
 • Zakaz przyjmowania korzyści, wartościowych prezentów, ofert i innych form łapówek.
 • Zabrania się oferowania i wręczania klientom, kontrahentom, urzędnikom i innym osobom mających wpływ na działalność firmy jakichkolwiek korzyści majątkowych bądź rzeczowych.
 • Zabrania się starania o jakiekolwiek formy łapówek.
 • Należy odmawiać jakiejkolwiek formy łapówki i zgłaszać fakt otrzymania takiej oferty do bezpośredniego przełożonego.
 • Dozwolone jest przyjmowanie i oferowanie drobnych upominków i gadżetów firmowych, o ile nie zachodzi podejrzenie, że taki prezent może być formą wywierania nacisku na podjęcie decyzji biznesowej.
 • W przypadku podejmowania gości oraz wydatków promocyjnych należy rozważyć, czy są one uzasadnione, oraz współmierne do okoliczności i stanowią istotną część prowadzenia biznesu.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA


I Zgodność z prawem

Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, zasad oraz uregulowań prawnych mających zastosowanie do jej działalności gospodarczej. Organizacja nie będzie tolerować przejawów łamania przepisów prawa w związku z czym oczekuje od swoich pracowników oraz partnerów biznesowych wykonywania swojej pracy w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Wobec stwierdzonych naruszeń prawnych będą wyciągane konsekwencje.

II Poszanowanie i ochrona praw człowieka

Szacunek dla praw człowieka jest podstawowym elementem sprawnie działającej organizacji. Każdy pracownik powinien być traktowany z szacunkiem oraz godnością. Andoria Sp. z o.o. gwarantuje zachowanie praw człowieka w stosunku do każdego pracownika. Jakiekolwiek naruszenie praw człowiek spotka się z nietolerancją ze strony organizacji. Ponadto Andoria dostarcza produkty nie zawierające surowców pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, które w sposób pośredni lub bezpośredni finansują, lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym.

III Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Andoria Sp. z o.o. przestrzega przepisy prawa pracy. Organizacja szanuje wolność zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych i zasady równych szans. Dowodem tego jest ścisła współpraca Najwyższego Kierownictwa z Przedstawicielami Pracowników. Wszelkie formy dyskryminacji w Andoria są nieakceptowalne. Zarówno podczas procesu rekrutacji jak i w trakcie pracy zakazuje się dyskryminacji kandydatów i pracowników oraz narażania ich na represję ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, przekonania polityczne itp.  Andoria Sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną pracę odpowiadające minimalnej kwocie gwarantowanej przepisami prawa. Andoria Sp. z o.o. zapewnia, że nie wykorzystuje do pracy dzieci ani nie stosuje formy pracy przymusowej. Obowiązkiem Andoria Sp. z o.o. jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, które zapobiega wypadkom oraz minimalizuje zagrożenie zdrowia. Zarząd wraz z kadrą kierowniczą przestrzega przepisów  BHP i tego samego wymaga od swoich pracowników. Pracownicy są odpowiednio szkoleni z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

IV Przestrzeganie prawa do konkurencji i prawa antymonopolowego

Andoria Sp. z o.o. wspiera i przestrzega zasady uczciwej konkurencji w związku z czym nie bierze udziału w sprzecznych z zasadami konkurencji, monopolistycznych i nieuczciwych czynnościach – takich jak: zmowy cenowe, podział rynku przez przydział klientów, nielegalna dyskryminacja cenowa itp.

V Zwalczanie korupcji

Andoria Sp. z o.o. prowadzi politykę zerowej tolerancji. W tej kwestii działa zgodnie z ustaloną Polityką Antykorupcyjną.

VI Pranie pieniędzy

Andoria Sp. z o.o. nie bierze udziału w żadnej formie prania pieniędzy i zobowiązuje się w przyszłości do braku uczestnictwa w nich. Organizacja stara się poznać tożsamość swoich klientów aby uniknąć procederu prania pieniędzy.

VII Postępowanie z własnością naszych klientów

Właściwe postępowanie z własnością naszych klientów jest podstawą dobrych relacji oraz obdarzenia zaufaniem. Własność klientów oraz partnerów biznesowych Andoria to nie tylko dobra materialne. To także własność intelektualna. Każdy pracownik w stosunku do własności naszych partnerów biznesowych będzie się obchodzić z należytą starannością. Andoria zapewnia, że wszelkie informacje objęte tajemnicą będą traktowane w ścisłej poufności i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

VIII Zapobieganie konfliktom interesów

Podczas relacji biznesowych wszyscy nasi partnerzy biznesowi traktowani są uczciwie oraz z szacunkiem. Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do unikania konfliktów interesów. Należy rozdzielić relacje prywatne od zawodowych celem uniknięcia zbędnego konfliktu.

IX Ochrona środowiska i bezpieczeństwo produktu

Andoria Sp z o.o. przestrzega wszystkich przepisów prawa, regulacji, pozwoleń i standardów odnoszących się do aspektów środowiskowych mających zastosowanie w jej działalności. Organizacja dokłada starań aby zminimalizować jej wpływ na środowisko. Dodatkowo zobowiązuje się do właściwej gospodarki odpadami poprzez odpowiednią segregację oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Andoria Sp z o.o. właściwie użytkuje materiały niebezpieczne w zakresie przechowywania, przetwarzania oraz usuwania.

POLITYKA ESKALACJI ETYCZNEJ

Celem Andoria Sp. z o.o. jest stworzenie środowiska pracy charakteryzującego się wzajemnym poszanowaniem, które umożliwia prowadzenie działalności organizacji w sposób jasny, uczciwy oraz zgodny z prawem. Bezcenna jest dla nas opinia naszych pracowników oraz partnerów biznesowych w związku z czym akceptujemy prawo do wyrażania własnych opinii oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Polityka eskalacji etycznej dotyczy wszystkich pracowników jak  i partnerów biznesowych działających we wszystkich aspektach aktywności firmy.

 1. Cel- Celem polityki jest ustanowienie dla wszystkich pracowników, kontrahentów, współpracowników, partnerów biznesowych jednakowych i przejrzystych reguł, których zadaniem jest zgłaszanie wszelkich naruszeń dotyczących m.in. Polityki Antykorupcyjnej oraz Kodeksu Postępowania.
 2. Zasady Polityki Eskalacji Etycznej
 • Każde potencjalne nadużycie powinno zostać zgłoszone przez pracownika do jego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli w procesie zgłaszanie nieprawidłowości nie może uczestniczyć bezpośredni przełożony wówczas należy zgłosić się do Działu Organizacyjno-Prawnego lub Zarządu  Andoria Sp. z o.o.
 • Każdy kierownik otrzymujący zgłoszenie jest zobowiązany do zgłoszenia wykroczenia przed Zarządem Andoria Sp. z o.o.
 • Podejrzane oraz stwierdzone nadużycia można składać na poniższy adres e-mail:

sekretariat@andoria.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty na poniższy adres:

Andoria Sp. z o.o.

Krakowska 140, 34-120 Andrychów

             Dostarczone wiadomości będą weryfikowane przez Zarząd Andoria Sp. z o.o.

 • Zarząd Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań korygujących oraz zapobiegawczych w stosunku do zgłoszonych i potwierdzonych nieprawidłowości.
 • Osoba zgłaszająca nieprawidłowość ma zapewnioną anonimowość zarówno od strony osoby przyjmującej zgłoszenie jak i od strony osób, które przeprowadzą działania weryfikujące.
 • Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do braku zastraszania, szykanowania, degradowania oraz zwalniania osoby zgłaszającej nieprawidłowość.
 • W przypadku braku potwierdzenia zgłoszonej nieprawidłowości zostaną wszczęte działania wyjaśniające celem sprawdzenia czy zgłaszający celowo nie zgłosił fałszywego zeznania. W sytuacji udowodnienia celowego fałszywego działania Zarząd Andoria Sp. z o.o. podejmie stosowne działania.