Warunki realizacji zamówienia:

 1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Dostawcę zamówienia. Przyjęcie zamówienia na niniejszym warunkach Dostawca potwierdzi faksem lub emailem w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Dostawcy. Jeśli mimo braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia Dostawca przystąpi do jego realizacji zamówienie uważa się za przyjęte zgodnie z wyłącznie warunkami wskazanymi w zamówieniu i niniejszych Warunkach Realizacji Zamówienia.
 2. We wszelkiej korespondencji i dokumentach dostawy (specyfikacja wysyłkowa, dokumenty WZ, faktura) Dostawca ma obowiązek przywołać numer zamówienia.
 3. Celem Odbiorcy jest przyjmowanie dostaw, w których brak jest jakichkolwiek wad, w tym materiałowych. W związku z powyższym odbioru jakościowego towaru objętego zamówieniem dokona Dział Kontroli Jakości Dostawcy (kontrola wewnętrzna), co nie wyłącza prawa Odbiorcy do kontroli jakości we własnym zakresie w późniejszym terminie. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego przedmiotu dostawy w siedzibie Dostawcy przed jego skierowaniem do Odbiorcy. Dostawca zobowiązuje się zawiadomić Odbiorcę o terminie planowej kontroli wewnętrznej co najmniej 3 dni przed taką kontrolą i zezwolić przedstawicielom Odbiorcy na dostęp do zbadania i sprawdzenia stosowanych metod produkcji i kontroli jakości. Zamówienie uważa się za zrealizowane gdy towar dostarczony do odbiorcy będzie właściwy pod względem jakości, ilości, ceny, terminu i wskazanego miejsca dostawy.
 4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia wymaganych dokumentów kontrolnych, jakościowych, dokumentacji techniczno – ruchowej i innych. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów Odbiorca ma prawo odmowy odbioru towaru. Późniejsze dostarczenie wymienionych w poprzednim zdaniu dokumentów skutkowało będzie wydłużeniem terminu płatności określonego w zamówieniu odpowiednio o liczbę dni jakie upłyną od dostarczenia przedmiotu zamówienia do dostarczenia wymaganych dokumentów.
 5. Dostawca powiadomi Odbiorcę faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie o terminie gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony własnym transportem, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub Pocztą na koszt i ryzyko Dostawcy Przyjęcie do magazynów Odbiorcy odbywa się w dni robocze w godzinach 6:30 do 14:00.
 6. Dostarczony towar winien być opakowany, oznakowany i etykietowany zgodnie z obowiązującymi przepisami praw i zawodową starannością. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z uszkodzeń towaru spowodowane niewłaściwym opakowaniem lub brakiem odpowiednich zabezpieczeń podczas transportu.
 7. W przypadku gdy Dostawca powiadomi, że nie będzie mógł zrealizować zamówienia we wskazanym przez Odbiorcę terminie lub ilości, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od zamówienia w całości lub w części w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania takiej informacji, bez ponoszenia jakikolwiek kosztów czy zapłaty odszkodowania.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Wobec nienależytego wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego zamówienia. Strony mogą także dochodzić odszkodowania ponad zastrzeżone kary umowne.
 9. Dostawca winien zawiadomić Odbiorcę o zmianach w produkcie, zmianach w półproduktach używanych do produkcji i sposobie wytwarzania. Wszystkie wprowadzane zmiany muszą być odpowiednio udokumentowane w celu bezproblemowego ustalenia zakresu oraz terminów wprowadzanych zmian.
 10. Odbiorca jest upoważniony zgłosić reklamację towaru w okresie do 4 tygodni po otrzymaniu towaru, przy ukrytych wadach w okresie do 2 tygodni po ich wykryciu. Wady ukryte to również takie wady towaru, które są ustalane dopiero przy przetwarzaniu towaru lub użyciu w normalnym procesie produkcji.
 11. Wskazane terminy zgłoszenia reklamacji w pkt. 10 należy stosować również, jeśli Dostawca na podstawie zlecenia Odbiorcy montuje lub instaluje przedmiot dostawy. W tym przypadku termin reklamacji rozpoczyna się wraz z odbiorem gotowego, zamontowanego przedmiotu dostawy przez Odbiorcę lub klientów Odbiorcy zgodnie z pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Dostawca dla dostarczonych towarów udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od daty ich dostawy. W okresie gwarancji Dostawca na swój koszt zobowiązany jest do zamiany towarów wadliwych na wolne od wad lub usunięcie wady w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.
 13. Wadę materiału może usunąć Odbiorca lub osoby trzecie na rachunek Dostawcy po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 12. Skorzystanie przez Odbiorcę o z powyższego uprawnienia nie wyłącza w żaden sposób obowiązków gwarancyjnych Dostawcy.
 14. Jeżeli spór co do jakości surowca nie zostanie przez Strony rozstrzygnięty, wadliwy surowiec zostanie zbadany przez niezależne laboratorium na koszt Dostawcy.
 15. Odbiorca dokona płatności po otrzymaniu właściwie wypełnionego oryginału faktury VAT w ustalonym wcześniej terminie, którego bieg liczy się od daty jej otrzymania.
 16. W przypadku stwierdzenia dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem lub stwierdzonej wady towaru, Odbiorca wstrzymuje płatność za ww. towar do momentu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę.
 17. Wierzytelności wynikające z niniejszego zamówienia oraz związane z tym wierzytelności prawa nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Odbiorcy wyrażonej na piśmie.
 18. Wszelkie spory między Stronami, jeśli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze negocjacji i polubownie, w terminie 21 od dnia skierowania przez którąkolwiek ze stron do drugiej ze stron pisemnego wezwania do przystąpienia do negocjacji celem polubownego rozwiązania sporu, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
 19. W sprawach nieuregulowanych w złożonym zamówieniu zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 20. Warunki realizacji niniejszego Zamówienia mogą być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń.
 21. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć jako wszelkie informacji techniczne, technologiczne, marketingowe, inwestycyjne, handlowe, finansowe, organizacyjne i inne informacje posiadające wartość gospodarczą oraz informacje niejawne dotyczące Andoria Sp. z o.o. lub jej klientów, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, objęte ochroną odpowiednimi przepisami . W szczególności Informacje Poufne stanowią wszelkie plany, rysunki, modele oraz dokumentacja techniczna przekazywana przez Odbiorcę na potrzeby współpracy oraz dokumentacja techniczna przekazywana Odbiorcy przez Klientów i/lub współpracowników, a następnie udostępniana Dostawcy.
 22. Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania poufności otrzymanych od Odbiorcy Informacji Poufnych i zobowiązuje się nie korzystać z Informacji Poufnych do celów innych niż związane ze współpracą z Odbiorcą, jak i zobowiązuje się także nie wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób mogący narazić Odbiorcę na szkodę.
 23. Zakaz ujawniania Informacja Poufnych przez Dostawcę obowiązuje przez czas nieograniczony, chyba że Odbiorca na piśmie zwolni Dostawcę z obowiązku zachowania poufności.
 24. Naruszenie przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności uprawnia Odbiorcę do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Odbiorca jest także uprawniony do domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.