Podręcznik Wymagań dla Dostawców

Wprowadzenie

Andoria dostarcza szeroką gamę odlewów żeliwnych najwyższej jakości. Długoletnie doświadczenie w produkcji  silników  wysokoprężnych daje  możliwości  wykonywania  odlewów o wysokiej precyzji dla każdej gałęzi przemysłu. Posiadamy bardzo . dobrze rozwinięty park maszynowy w zakresie obróbki mechanicznej oraz możliwości techniczne w dziedzinie obróbki cieplno-chemicznej.Kolejną specyfiką naszej firmy jest również sprzedaż silników wysokoprężnych małej mocy do zespołów pompowych. Nasze komponenty znalazły zastosowanie w urządzeniach dźwigowych, armaturze, transporcie kolejowym, silnikach elektrycznych i branży Automotive.

Obecnie trwa dynamiczny rozwój zakładu, firma poczyniła nowe inwestycje już oraz planuje kolejne w nadchodzącym czasie, dzięki czemu nastąpił wzrost możliwości produkcyjnych oraz konkurencyjność naszej oferty. Wielu międzynarodowych odbiorców uznało nas za wiarygodnego partnera oferującego wyroby najwyższej jakości„ Podczas produkcji naszych wyrobów staramy się w maksymalnym stopniu ograniczyć wpływ naszych procesów na środowisko.

Dążymy do tego aby każdy Dostawca kierował się podobnymi wartościami jak nasza organizacja, ponieważ jakość dostarczanych przez Państwa zarówno usług jak i produktów wpływa – na jakość końcową wytworzonego przez nas wyrobu. Ponadto zależy nam na współpracy z Dostawcami, którzy są świadomi swojego wpływu na środowisko poprzez co konsekwentnie będą go minimalizować.

Niniejszy podręcznik opisuje wymagania Andoria Sp. z o.o. wobec dostawców, w zakresie:

 • Zatwierdzania wyrobów
 • Zatwierdzania dostawców
 • Odbioru jakościowego dostarczanych wyrobów
 • Reklamowania dostarczanych wyrobów
 • Wymagań środowiskowych względem dostawców

Prosimy o zapozname się z niniejszymi wytycznymi oraz o przedstawienie deklaracji ich stosowannia poprzez podpisanie załącznika nr 6(poproś Swojego opiekuna o przesłanie załącznika) i odesłanie go drogą mailową.

ZAKRES STOSOWANIA

Wymagania   zawarte   w   podręczniku    obowiązują    wszystkich   dostawców   wyrobów i usług Andoria Sp. z o.o. związanych umową handlową (zamówieniem).

 • TERMINOLOGIA
 • Organizacja Andoria Sp. z o.: Grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań.
 • Dostawca: Organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób lub świadczy usługę. Dostawcą może być: producent, dystrybutor, detalista lub sprzedający wyrób, dostarczający usługę lub informację.
 • Klient: Organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób i/lub usługę. Przykładem klienta jest konsument, interesant, użytkownik końcowy, detalista, beneficjent, nabywca.
 • Seria pilotażowa (próbna): Partia wyrobu przedstawiona do zatwierdzenia przedłożenia wstępnego o liczności ustalonej przez Andoria Sp. z o.o. (w zamówieniu partii próbnej).
 • Partia do produkcji seryjnej: wyrobu z produkcji seryjnej przedstawiona do zatwierdzenia o liczności próbki ustalonej przez Andoria Sp. z o.o. (w zamówieniu pod potrzeby produkcji seryinej).
 • Próbka wzorcowa: : Wyrób z zatwierdzonej partii produkcyjnej odpowiednio oznakowany przechowywany przez dostawcę.
 • Wizyta oceniająca: Ocena stanu techniczno-organizacyjnego dostawcy po kątem możliwości zabezpieczenia stabilnej jakości dostarczanego wyrobu.
 • Ponowna ocena: Ocena stanu techniczno-organizacyjnego dostawcy w wyniku negatywnych ocen jakościowych dostarczanego produktu kolejnych dostaw.
 • PPAP: Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych – wg podręcznika PPAP wydanie IV.
 • APQP: Planowanie Jakości Wyrobów i Plany Kontroli – wg podręcznika AIAG APQP wydanie II.
 • FMEA: Analiza Potencjalnych Wad i Ich Efektów – wg podręcznika FMEA wydanie IV lub wydanie I AIAG+ VDA.
 • PPM: Ilość części wadliwych na milion.
 • Raport SD: Zespołowe Rozwiązywanie Problemów, stosujące Osiem dyscyplin – TOPS (TEAM ORIENTED PROCESS SOLVING 8D). Pełny proces TOPS (8D) powinien być stosowany w przypadku, gdy: przyczyna problemu nie jest znana, rozwiązanie problemu przekracza możliwości pojedynczej osoby.

 

1. Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska Andoria Sp. z o.o. wobec dostawców

 • Nadrzędnym celem przyjętej Zintegrowanej  Polityki  Jakości Środowiska  jest  pomoc w rozwoju systemu, opartego o wymagania niniejszego podręcznika lub osiągnięcia przez dostawcę zgodności systemu z ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016.
 • Jakość Państwa dostaw ma bezpośredni wpływ nasze wyroby  i usługi.  Oczekujemy dostaw na czas, wyrobów przyjaznych środowisku w cenach efektywnych kosztowo. Państwo odpowiadają za jakość dostarczonych wyrobów.
 • Zachęcamy naszych Dostawców do wdrożenia sytemu zarządzania środowiskiem na zgodność z wymaganiami ISO 14001:2015.

 

2. Kodeks Postępowania dla Dostawców

Andoria Sp. z o.o. oczekuje od swoich dostawców wprowadzenia poniższych zasad etyki postępowania:

Zgodność z prawem

Dostawca przestrzega wszelkich przep1sow, zasad oraz uregulowań prawnych mających zastosowanie do jej działalności gospodarczej. Andoria Sp. z o.o. nie toleruje przejawów łamania przepisów prawa w związku z czym oczekuje od swoich partnerów biznesowych wykonywania swojej pracy w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Poszanowanie i ochrona praw człowieka

Szacunek dla praw człowieka jest podstawowym elementem sprawnie działającej organizacji. Każdy pracownik powinien być traktowany z szacunkiem oraz godnością. Andoria Sp. z o.o. oczekuje od dostawcy gwarancji zachowania praw człowieka w stosunku do każdego pracownika. Ponadto Dostawca musi zagwarantować produkty nie zawierające surowców pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, które w sposób pośredni lub bezpośredni finansują, lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Dostawca musi przestrzegać przepisy prawa pracy. Dostawca akceptuje wolność zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych i zasady równych szans. Zarówno podczas procesu rekrutacji jak i w trakcie pracy zakazuje się dyskryminacji kandydatów i pracowników oraz narażania ich na represję ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, przekonania polityczne itp. Dostawca musi zapewnić, że nie wykorzystuje do pracy dzieci ani nie stosuje formy pracy przymusowej. Obowiązkiem Dostawcy Andoria Sp. z o.o. jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, które zapobiega wypadkom oraz minimalizuje zagrożenie zdrowia.

Przestrzeganie prawa do konkurencji i prawa antymonopolowego

Dostawca wspiera i przestrzega zasady uczciwej konkurencji w związku z czym nie bierze udziału w sprzecznych z zasadami konkurencji, monopolistycznych i nieuczciwych czynnościach – takich jak: zmowy cenowe, podział rynku przez przydział klientów, nielegalna dyskryminacja cenowa itp.

Zwalczanie korupcji

Andoria Sp. z o.o. prowadzi politykę zerowej tolerancji. W tej kwestii działa zgodnie z ustaloną Polityką Antykorupcyjną. Od swoich Dostawców również oczekuje przestrzegania poniższych zasad Polityki Antykorupcyjnej:

 • Przejrzystość działania organizacji, co przekłada się na działania maJące na celu wyeliminowanie wszystkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem firmy.
 • Zakaz przyjmowania korzyści, wartościowych prezentów, ofert i innych form łapówek.
 • Zabrania się oferowania i wręczania klientom, kontrahentom, urzędnikom i innym osobom mających wpływ na działalność firmy jakichkolwiek korzyści majątkowych bądź rzeczowych.
 • Zabrania się starania o jakiekolwiek formy łapówek.
 • Należy odmawiać jakiejkolwiek formy łapówki i zgłaszać fakt otrzymania takiej oferty do bezpośredniego przełożonego.
 • Dozwolone jest przyjmowanie i oferowanie drobnych upominków i gadżetów firmowych, o ile nie zachodzi podejrzenie, że taki prezent może być formą wywierania nacisku na podjęcie decyzji biznesowej.

W przypadku podejmowania gości oraz wydatków promocyjnych należy rozważyć, czy są one uzasadnione, oraz współmierne do okoliczności i stanowią istotną część prowadzenia biznesu.

 Pranie pieniędzy

Dostawca nie bierze udziału w żadnej formie prania pieniędzy.

Postępowanie z wlasnościq naszych klientów

Właściwe postępowanie z własnością klientów jest podstawą dobrych relacji oraz obdarzenia zaufaniem. Własność klientów oraz partnerów biznesowych to nie tylko dobra materialne. To także własność intelektualna. Każdy pracownik w stosunku do własności partnerów biznesowych powinien obchodzić z należytą starannością. Dodatkowo Dostawca powinien zapewnić, że wszelkie informacje objęte tajemnicą będą traktowane w ścisłej poufności i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Zapobieganie konfliktom interesów

Dostawca zobowiązuje się do unikania konfliktów interesów. Należy rozdzielić relacje prywatne od zawodowych celem uniknięcia zbędnego konfliktu.

Conjlict Minerals

Wszystkie surowce oraz materiały stosowane przez dostawcę będą pochodzić z odpowiedzialnych źródeł, dostawca nie będzie współpracował z organizacjami zaangażowanymi biznesowo w krajach lub obszarach dotkniętych konfliktem lub obszarach wysokiego ryzyka

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo produktu

Dostawca musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa, regulacji, pozwoleń i standardów odnoszących się do aspektów środowiskowych mających zastosowanie w jej działalności. Organizacja dokłada starań aby zminimalizować jej wpływ na środowisko. Dostawca powinien właściwie użytkować materiały niebezpieczne w zakresie przechowywania, przetwarzania oraz usuwania.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń Kodeksu Postępowania należy podjąć działania zgodnie z ustaloną Polityką Eskalacji.

3. POLITYKA ESKALACJI ETYCZNEJ

Celem Andoria Sp. z o.o. jest stworzenie środowiska pracy charakteryzującego się wzajemnym poszanowaniem, które umożliwia prowadzenie działalności organizacji w sposób jasny, uczciwy oraz zgodny z prawem. Bezcenna jest dla nas opinia naszych pracowników oraz partnerów biznesowych w związku z czym akceptujemy prawo do wyrażania własnych opinii oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Polityka eskalacji etycznej dotyczy wszystkich pracowników jak i partnerów biznesowych działających we wszystkich aspektach aktywności firmy.

Cel

Celem polityki jest ustanowienie dla wszystkich pracowników, kontrahentów, współpracowników, partnerów biznesowych jednakowych i przejrzystych reguł, których zadaniem jest zgłaszanie wszelkich naruszeń dotyczących m.in. Polityki Antykorupcyjnej oraz Kodeksu Postępowania.

Zasady Polityki Eskalacji Etycznej

• Każde potencjalne nadużycie powinno zostać zgłoszone przez pracownika do jego bezpośredniego przełożonego. Jeżeli w procesie zgłaszanie nieprawidłowości nie może uczestniczyć bezpośredni przełożony wówczas należy zgłosić się do Działu Organizacyjno­ Prawnego lub Zarządu Andoria Sp. z o.o.
• Każdy kierownik otrzymujący zgłoszenie jest zobowiązany do zgłoszenia wykroczenia przed Zarządem Andoria Sp. z o.o.
• Podejrzane oraz stwierdzone nadużycia można składać na poniższy adres e-mail:

sekretariat@andoria.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty na poniższy adres:
Andoria Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140
34-120 Andrychów

Dostarczone wiadomości będą weryfikowane przez Zarząd Andoria Sp. z o.o.
• Zarząd Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań korygujących oraz zapobiegawczych w stosunku do zgłoszonych i potwierdzonych nieprawidłowości.
• Osoba zgłaszająca nieprawidłowość ma zapewnioną anonimowość zarówno od strony osoby przyjmującej zgłoszenie jak i od strony osób, które przeprowadzą działania weryfikujące.
• Andoria Sp. z o.o. zobowiązuje się do braku zastraszania, szykanowania, degradowania oraz zwalniania osoby zgłaszającej nieprawidłowość.
• W przypadku braku potwierdzenia zgłoszonej nieprawidłowości zostaną wszczęte działania wyjaśniające celem sprawdzenia czy zgłaszający celowo nie zgłosił fałszywego zeznania. W sytuacji udowodnienia celowego fałszywego działania Zarząd Andoria Sp. z o.o. podejmie stosowne działania.

 

4. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE DLA DOSTAWCÓW

1. Dostawca jest zobowiązany do przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych oraz regulacji w zakresie ochrony środowiska.
2. Dostawca będzie dążył do minimalizacji negatywnego wpływu swoich procesów na środowisko w zakresie całego cyklu życia wytwarzanego przez siebie wyrobu.
3. Dostawca powinien dążyć do redukcja zużycia surowców i zasobów, a także do minimalizacji wytwarzanych odpadów w ramach prowadzonej działalności odpadów i zanieczyszczeń poprzez redukcję u źródła lub recykling. Andoria zachęca do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.
4. Dostawca zapewnia, że w dostarczanych przez mego materiałach oraz wyrobach me ma substancji podlegających zakazom i ograniczeniom wynikającym z aktualnie obowiązującego rozporządzenia REACH lub innych regulacji mających zastosowanie w Unii Europejskiej, kraju dostawcy oraz we wszystkich krajach do których ostatecznie trafiają produkty z nich wykonane.
5. Dostawca zapewnia, że surowce przez niego używane pochodzą ze źródeł niepowiązanych z konfliktami zbrojnymi, dostawca jest zobligowany przekazać to wymaganie w swoim łańcuchu dostaw. Dostawca na żądanie przedstawi dane za pomocą dostępnego szablonu CMRT6.31.
6. Obowiązkiem Dostawcy jest dostarczenie specyfikacji materiału tj. deklaracja materiałowa, atest ,karta charakterystyki, substancji lub mieszanin chemicznych w języku polskim. W przypadku aktualizacji powyższych dokumentów, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnie obowiązującej wersji.
7. Obowiązkiem dostawcy jest znakowanie substancji oraz materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami – etykieta w języku polskim.
8. Andoria zachęca swoich Dostawców do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PILOTAŻOWEJ (PRÓBNEJ)

Wymagania w zakresie dokumentacji

ZATWIERDZANIA SERII

■ Dostawca opracowuje swoją dokumentację wyrobu (dokumentacja konstrukcyjna, warunki techniczne) zgodne z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym lub/i uzgodnieniami z wydziałami technicznymi Andoria Sp. z o.o. Przed uruchomieniem partii pilotażowej dokumentacja dostawcy musi być zatwierdzona przez służby techniczne Andoria Sp. z o.o. Po zatwierdzeniu dokumentacja jw. jest podstawą do odbioru i zatwierdzenia przedłożenia wstępnego LUB
■ Dostawca wykonuje zamawiane wyroby na podstawie dokumentacji Andoria Sp. z o.o.
i przedkłada je do zatwierdzenia wstępnego.

UWAGA: Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub technologiczne muszą być zatwierdzone przez Andoria Sp. z o.o. chyba, że Dostawca uzyska zgodę na odstępstwo. Wszelkie wytyczne odnośnie bezpieczeństwa wyrobu posiadane przez Andoria powinny być przekazane do dostawcy jak i w przypadku ich identyfikacji u dostawcy należy je dostarczyć do Andoria.
9.2. Wymagane dokumenty z partią pilotażową (próbną) do zatwierdzenia wstępnego
Wymagane są dokumenty zgodnie z PPAP wg 4 poziomu przedłożenia, chyba że upoważniony przedstawiciel Andoria Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością – określi inaczej. Wymagane dokumenty:
• świadectwo zgodności wykonania – załącznik nr 1 strona 1
• zatwierdzona dokumentacja z aktualnym poziomem zmian (z okółkowanymi charakterystykami wyszczególnionymi w protokole pomiarów próbki okoliczności określonej w zamówieniu)
• wyniki pomiarów – protokół pomiarów
• wyniki badań materiałowych i funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami w dokumentacji technicznej (badania chemiczne, fizyczne, metalurgiczne)
• dokumentacja kwalifikowanego laboratorium
• raport zatwierdzenia wyglądu- jeśli ma zastosowanie

UWAGA: W przypadku wyrobów zawierających charakterystyki specjalne, krytyczne, bezpieczeństwa wymagany jest trzeci poziom przedłożenia. Wymagane dokumenty wg załącznika nr 1 strona 2.

Wymagane dokumenty do zatwierdzenia wyrobu do produkcji seryjnej

W przypadku wyrobu zawierających charakterystyki specjalne, krytyczne, bezpieczeństwa wg 3 poziomu przedłożenia PPAP – wymagane dokumenty wymienione na załączniku nr 1- strona 2.

Dla pozostałych: w przypadku pozytywnego wyniku zatwierdzenia partii pilotażowej, należy przesłać do zatwierdzenia świadectwo zgodności wykonania serii produkcyjnej z próbką określoną w zamówieniu i protokołem pomiaru charakterystyk ważnych oraz wyniki badań materiałowych i funkcjonalnych uzgodnionych z Andoria Sp. z o.o.

10. PROCES OCENY I ZATWIERDZANIA DOSTAWCÓW
10.1. Wymagania Systemu Zarządzania
Wybór nowych dostawców bazowany jest na jednym z następujących kryteriów:
■ Certyfikowany System Zarządzania Jakością według IATF 16949 :2016 (zalecany docelowo)
■ Certyfikowany System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 (wymagany jako minimum)
■ Certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2015 lub EMAS, w przypadku braku certyfikacji wymagane jest podpisanie deklaracji o spełnieniu wymagań prawnych tj. załącznik nr 5

Dostawca, który posiada certyfikowany system zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego (lub przedłożył oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych) i uzyska zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej zostaje umieszczony na liście zatwierdzonych dostawców Andoria Sp. z o.o. Dostawcy strategiczni zostają poddani ocenie całościowej. O prowadzeniu oceny dostawcy są informowani.

Dostawca, który nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania jakością i dla którego wynik z ankiety jest poniżej 70 %, a jest naszym dostawca strategicznym , po zatwierdzeniu serii pilotażowej, zostanie poddany ocenie w formie auditu jakości procesu wytwórczego wyrobu wytwarzanego u dostawcy, a dostarczonego do Andoria Sp. z o.o. Pozytywny wynik auditu jakości (klasa A,B,C) procesu wytwórczego jest podstawą do zatwierdzenia dostawcy i umieszczenia go na liście zatwierdzonych dostawców Andoria Sp. z o.o.

Ocena dostawców – kryteria oceny całościowej i grupowania dostawców
Ocena całościowa

Oceną całościową objęci są dostawcy z listy klientów strategicznych.
Ocena całościowa dostawcy składa się z oceny techniczno-jakościowo-środowiskowej oraz ekonomiczrio-handlowej.
Ocena techniczno-jakościowo-środowiskowa stanowi 62%, ekonomiczno-handlowa 38% oceny całościowej dostawcy (załącznik nr 2). Na ocenę techniczno-jakościowo-środowiskową składa się : posiadany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością oraz Środowiska, jakość dostaw, spełnienie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz wynik auditu (jeśli się odbył).
Jakość dostaw jest monitorowana dla wszystkich zatwierdzonych dostawców.

Ocena ekonomiczno-handlowa jest subiektywną oceną osoby zamawiającej wyroby w Państwa firmie opartą o: sposób dostawy, termin płatności, ilość dostaw w miesiącu, poziom obsługi, odległość [km], elastyczność techniczna, elastyczność organizacyjna„ terminowość dostaw, propozycja dostawy na czas, elastyczność cenowa (załącznik nr 3.).
Ocena techniczno-jakościowo-środowiskowa oraz całościowa dostawców jest aktualizowana dwa razy do roku.
O wyniku oceny dostawca jest informowany.

Wizyta oceniajqca u dostawcy

Proces produkcji u dostawcy może zostać poddany auditowi przez Zespół Auditorów Andoria Sp. z o.o gdy :
• dostawca nie posiada wymaganego systemu zarządzania jakością i gdy wynik ankiety jest mniejszy niż 70 %.
• Powtarzają się reklamacje dostarczanego wyrobu,

Wizyta będzie zapowiadana pismem i zestawem pytań dwa tygodnie przed terminem. Całość procesu zostanie poddana weryfikacji według wymagań IATF 16949, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. W przypadku gdy część procesu wyrobu dostarczanego do Andoria Sp. z o.o. jest

Wstępną ocenę auditu z przekazaniem informacji na temat stwierdzonych niezgodności auditor wiodący Andoria Sp. z o.o. przekazuje dostawcy na spotkaniu zamykającym, podsumowującym audit. Całościową ocenę z auditu zawiera Raport z Auditu Procesu , przekazany do dostawcy w terminie 14 dni po zakończeniu auditu. Dostawca w terminie do 14 dni powinien przysłać harmonogramem działań korygujących eliminujących stwierdzone niezgodności.

Ponowna ocena

W wyniku nieskutecznych działań korygujących – powtarzające się reklamacje kolejnych dostaw może zostać przeprowadzona ponowna ocena procesu produkcji u dostawcy.

 

6. REALIZAJCA DOSTAW DO ORGAN/ZACJI

Każdy dostawca zobowiązany jest realizować dostawy zamówionych wyrobów zgodnie z umową lub/i zamówieniem oraz określonymi przez Andoria Sp. z o.o „Warunkami Dostaw” , chyba, że umowa stanowi inaczej. Dostawca musi dostarczać wyroby w 100% na czas zgodnie z przesianym harmonogramem dostaw.
W przypadku opóźnień dostaw, Andoria Sp. z o.o oczekuje natychmiastowej informacji telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczna z określeniem rzeczywistego terminu dostawy. Dostawca zobowiązany jest do monitorowania dodatkowych kosztów frachtu wynikających zarówno z winy Andoria Sp. z o.o. jak i Dostawcy.

WYMAGANE DOKUMENTY KONTROLI

Wraz z dostawą jeśli ma to zastosowanie należy dostarczyć:
■ atest materiałowy wg PN-EN 10204: 2006 rodzaj 2.2.
■ świadectwo jakości wg PN-EN 10204: 2006 rodzaj 3.1.
■ gwarancję.
Szczegółowe wymagania dotyczące dostarczenia właściwych dokumentów kontroli znajdują się w zamówieniu.

7. OPAKOWANIE, IDENTYFIAKCJA

Dostawca musi zagwarantować, aby towary były przesyłane w opakowaniach
■ dopuszczonych umową lub/i
■ zgodnych z zatwierdzonymi przez Andoria Sp. z o.o warunkami dostaw opracowanymi przez dostawcę,
■ zgodnych z warunkami dostaw Andoria Sp. z o.o.
■ Identyfikacja lub/i identyfikowalność dostarczonych elementów musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.

Dodatkowo opakowanie musi zawierać następujące informacje:
Nadawca/ Dostawca, nr części wg Andoria Sp. z o.o., ilość.

W przypadku partii pilotażowej (próbnej) wymagana jest dodatkowa identyfikacja w postaci litery „P” przed numerem części Andoria Sp. z o.o. zarówno na przywieszce identyfikacyjnej jak i w dokumentach magazynowo księgowych (WZ faktura).

W przypadku dostawy wyrobu niezgodnego (tylko w przypadku dopuszczenia przez Andoria Sp. z o.o.) należy go oznaczyć przywieszką (propozycja przywieszki załącznik nr 4) wypełnioną wg załączonego wzoru lub własną wynikająca z funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością z przywołaniem zezwolenia i opisem niezgodności.

Materiały niebezpieczne (trujące oraz stwarzające zagrożenie pod względem elektrycznym, elektromagnetycznym lub radiologicznym) muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami państwowymi oraz uzyskanymi pozwoleniami.
Inne oznaczenia są ustalone oddzielnie w umowie/zamówieniu.

Należy tak zabezpieczyć oznakowanie zapakowanych wyrobów, aby także podczas transportu i składowania pozostało ono zachowane (nie uległo zniszczeniu).

Odstępstwa od ustalonych procedur w zakresie pakowania i identyfikacji wymagają pisemnego uzgodnienia miedzy dostawcą, a Andoria Sp. z o. o.

 

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAW MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie dostarczone do Andoria Sp. z o.o. materiały muszą spełniać aktualne wymagania prawne (urzędowe przepisy):
■ środowiskowe
■ elektryczne
■ elektromagnetyczne
■ radiologiczne
■ bezpieczeństwa

Zgodność z wymaganiami jak wyżej musi być potwierdzona świadectwem odbioru 3.1. w rozumieniu normy PN-EN 10204 dołączonym do każdej dostawy.

W przypadku dostaw materiałów niebezpie znych, wymagane są ponadto ich karty charakterystyk opracowane zgodnie z obowiązu ącymi, aktualnymi przepisami państwowymi i przesiane do Andoria Sp. z o.o. w ramach zatwierdzenia serii pilotażowej (partii próbnej).

 

9. ODBIÓR JAKOŚCIOWY DOSTAW

Dostarczone do Andoria Sp. z o.o materiały podlegają odbiorowi jakościowemu wg Planu kontroli dostaw.
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego wyrobu w stanie dostawy zostanie on zareklamowany. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni i wymiany wadliwych elementów na nowe – wolne od wad. Ponadto wymagane jest podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych przed powstaniem błędu w celu wyeliminowania usterek.

Dostawca obowiązany jest do przekazania informacji na temat podjętych działań korygujących i zapobiegających przed powstaniem błędu (np. Raport 8D). Dodatkowo u dostawcy może zostać przeprowadzony audit jakości procesu wytwórczego wyrobu oceniający skuteczność podjętych działań. Kolejne reklamacje, lub negatywny wynik wytwórczego powoduje skreślenie dostawcy dostawców Organizacji.

Koszty reklamacji są powiększane o inne koszty materiałowe, koszty obróbki i inne związane z usunięciem usterki, a ponosi ie dostawca.

 

WYMAGANIA JAKOŚCI ANDORIA SP. Z O.O.

Osiągi Jakościowe dostawców będą monitorowane wskaźnikiem usterkowości dostaw RNW(%) (wartość reklamacji dostaw do wartości zakupów) Wskaźnik 0,00% oznacza „O” procent braków – najwyższy poziom jakości dostarczanych wyrobów.
Poziom braków ponad który dostawca będzie obciążany kosztami obróbki ,odlewania, montażu ponoszonymi w związku z wystąpieniem wad to 0% , lub będzie ustalony z dostawcą indywidualnie .

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY

Dostawca powinien określić środowisko pracy potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu i zarządzać tym środowiskiem. Szczególnie w procesie projektowania i rozwoju oraz w operacjach procesu produkcyjnego dostawca powinien zwrócić uwagę na bezpieczeństwo wyrobu i sposoby zminimalizowania potencjalnego ryzyka dla pracowników i klienta.
Dostawca powinien utrzymywać swoje zabudowania w stanie porządku, czystości zgodnym z potrzebami wyrobu i procesów produkcji.

 

11. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Dostawca musi zapewnić poufność na temat zakontraktowanych przez klienta wyrobów i projektów oraz związanej z wyrobem informacji.

Andoria Sp. z o.o. gorąco zachęca swoich dostawców do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy IATF 16949:2016 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem w normy ISO 14001:2015
lub osiągnięcie minimum – zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Życzymy sukcesów w zakresie w,,. drażania Systemu Zarządzania Jakością oraz Srodowiskiem
i podnoszeniu konkurencyjności swojej firmy na rynku motoryzacyjnym

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

Pobierz dokument Polityki